Trụ sở kho bạc nhà nước tỉnh Nam Định

  • Khách hàng: Kho bạc nhà nước tỉnh Nam Định
  • Địa chỉ: 167 Mạc Thị Bưởi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
  • Hạng mục: Hệ thống ELV

Tru So Kho Bac Nha Nuoc Tinh Nam Dinh